Įstatai

Lietuvos ritinio sporto federacijos

Į S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos ritinio sporto federacija (toliau – „federacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Savo veikloje federacija vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau –
Asociacijų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Pagal savo prievoles federacija atsako tik savo turtu. Federacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už federacijos prievoles.
1.2. Federacijos veiklos laikotarpis – neribotas. Federacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 d.
1.3. Federacijos buveinės vietą nustato ir keičia savo sprendimu federacijos prezidentas. Buveinės pakeitimas registruojamas Juridinių asmenų registre ir apie tai federacijos nariams pranešama pirmajame po pakeitimo vykstančiame visuotiniame narių suvažiavime.
1.4. Lietuvos ritinio sporto federacija yra paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

II. FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Pagrindiniai Lietuvos ritinio sporto federacijos tikslai yra apjungti Lietuvos Respublikoje veikiančius ir įregistruotus ritinio sporto klubus bei kitus sporto srityje veikiančius juridinius asmenis, koordinuoti į ją įstojusių federacijos narių veiklą, formuoti tinkamą federacijos narių ir jų vykdomos veiklos įvaizdį, vystyti ir propaguoti kūno kultūrą ir ritinio sportą, plėtoti gyventojų fizinį aktyvumą.
2.2. Siekdama įgyvendinti numatytus tikslus federacija:
2.2.1. jungia federacijos narius bendrai veiklai, palaiko jų tarpusavio santykius, koordinuoja
federacijos narių bendrą veiklą;
2.2.2. atstovauja ir gina federacijos narių interesus visose valstybės ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis;
2.2.3. ieško, užmezga bei palaiko ryšius, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio viešaisiais ir privačiais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis, siekiant įgyvendinti federacijos tikslus ir tenkinti federacijos narių interesus;
2.2.4. organizuoja įvairius kūno kultūros ir ritinio sporto renginius (čempionatus, turnyrus, kursus, seminarus, konsultacijas ir pan.), teikia federacijos nariams reikalingą informaciją, susijusią su jų veikla, metodinę pagalbą;
2.2.5. dalyvauja kitų Lietuvos Respublikos bei tarptautinių asociacijų, organizacijų veikloje.
2.3. Įgyvendindama šiuose įstatuose numatytus tikslus, federacija turi teisę:
– sudaryti sutartis, kontraktus, įsigyti ir nuomoti turtą, jį valdyti bei kitaip juo disponuoti, leisti savo leidinius įstatymais nustatyta tvarka, ruošti projektus (individualius ir kolektyvinius), dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka federacijos tikslus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
– samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
– teikti mokamas paslaugas bei nustatyti jų kainas;
– steigti filialus ir atstovybes;
– gauti paramos lėšų ar kitokio turto iš vietinių, tarptautinių ar respublikinių visuomeninių organizacijų, fondų, kitų fizinių ir juridinių asmenų įstatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti;
– būti steigėju ir steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
2.4. Federacija turi teisę vykdyti bet kurią įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga federacijos tikslams pasiekti.

III. NARYSTĖ FEDERACIJOJE, FEDERACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, JŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Federacijos nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra asociacija arba viešoji įstaiga, veikiantys sporto srityje.
3.2. Federacijos narių turi būti ne mažiau kaip 3. Nariai turi visas įstatymų ir šių įstatų garantuotas asociacijos nario teises, jie įsipareigoja reguliariai dalyvauti federacijos veikloje, dalyvauti suvažiavimuose ir vykdyti jų sprendimus, asmenine veikla prisidėti prie šiuose įstatuose deklaruotų tikslų siekimo.
3.3. Narius į federaciją priima ir iš jo šalina suvažiavimas. Nariai moka suvažiavimo nustatytą stojamąjį ir nario mokesčius.
3.4. Federacijos nariai turi teisę:
3.4.1. dalyvauti suvažiavimuose. Kiekvienas narys turi vieną balsą;
3.4.2. kandidatuoti ir būti išrinktais į federacijos organus;
3.4.3. susipažinti su federacijos veiklos dokumentais ir teikti pasiūlymus jos veiklai gerinti;
3.4.4. dalyvauti visuose federacijos renginiuose, naudotis kitomis federacijos teikiamomis paslaugomis;
3.4.5. kreiptis dėl teisėtų interesų gynimo;
3.4.6. bet kada išstoti iš federacijos;
3.4.7. būti kitų federacijų ir/ar asociacijų nariu.
3.4.8. turėti kitas teises, kurios neprieštarauja šiems įstatams.
3.5. Federacijos nariai privalo:
3.5.1. laikytis federacijos įstatų, dalyvauti federacijos veikloje;
3.5.2. vykdyti teisėtus suvažiavimo, federacijos prezidento sprendimus;
3.5.3. nustatyta tvarka laiku mokėti nario mokestį bei kitus priimtus/patvirtintus mokėjimus;
3.5.4. raštu pranešti apie savo buveinės adreso ir kitų rekvizitų pasikeitimą. Nepranešus apie pasikeitimą, pranešimai siunčiami paskutiniu federacijai nurodytu adresu ir laikomi įteiktais tinkamai;
3.5.5. saugoti, tausoti ir tikslingai naudoti federacijos turtą;
3.5.6. laikytis tolerancijos ir etikos reikalavimų kitų federacijos narių atžvilgiu.
3.6. Suvažiavimas paprasta balsų dauguma turi teisę pašalinti narius, o nariai turi teisę patys išstoti iš federacijos, pareiškę apie tai raštu.
3.7. Nariai, pašalinti arba išstoję iš federacijos, neturi teisės pretenduoti į jos turtą, o jų sumokėtos įmokos negrąžinamos.

IV. FEDERACIJOS GARBĖS NARIAI

4.1. Federacijos Garbės nariai – tai fiziniai asmenys, ypač nusipelnę federacijai ir/arba kūno kultūros ir ritinio sporto plėtrai. Garbės nariais gali būti pripažįstami ir ypač nusipelnę federacijos rėmėjai – fiziniai bei juridiniai asmenys, materialiai bei kitokiu būdu padedantys federacijai įgyvendinti šiuose įstatuose numatytus tikslus.
4.2. Pripažinti asmenį Garbės nariu gali siūlyti federacijos narys arba federacijos prezidentas.
Apie Garbės nario vardo suteikimą paskelbiama suvažiavime.
4.3. Garbės nariui gali būti įteikiami garbės nario ženklas, regalijos arba kitas federacijos apdovanojimas.
4.4. Garbės nariai gali dalyvauti suvažiavime, reikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus, tačiau jie neturi balso teisės.

V. FEDERACIJOS ORGANAI

5.1. Federacijos organai yra suvažiavimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises, bei vienasmenis valdymo organas – federacijos prezidentas.
5.2. Federacijos organai privalo veikti tik federacijos ir jo narių naudai. Federacijos nariai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia federacijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems veiklos tikslams.
5.3. Suvažiavimo kompetencija:
5.3.1. keičia federacijos įstatus;
5.3.2. renka ir atšaukia federacijos prezidentą, pripažįsta asmenis Garbės nariais;
5.3.3. atskiru dokumentu nustato federacijos narių stojamojo ir nario mokesčio dydį, bei kitus
mokesčius ir jų mokėjimo tvarką;
5.3.4. tvirtina federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį už praėjusius finansinius metus ir federacijos veiksmų planą naujiems finansiniams metams;
5.3.5. priima sprendimą dėl federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;
5.3.6. priima sprendimą dėl federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.3.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.3.8. priima sprendimus dėl naujų federacijos narių priėmimo ar esamų narių pašalinimo;
5.3.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose bei šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
5.4. Suvažiavimas neturi teisės pavesti kitiems federacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
5.5. Suvažiavime kiekvieno nario vardu dalyvauja ir balsuoja po vieną asmenį. Federacijos nario atstovas, dalyvaujantis suvažiavime, turi pateikti jo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.
5.6. Federacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra federacijos narių atstovai suvažiavime, gali dalyvauti suvažiavime stebėtojų teisėmis, be teisės balsuoti.
5.7. Eilinį suvažiavimą šaukia federacijos prezidentas kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą suvažiavimą federacijos prezidentas raštu praneša visiems federacijos nariams ne vėliau kaip 20 dienų iki suvažiavimo žemiau šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių.
5.8. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, per 10 dienų šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo federacijos narių.
5.9. Suvažiavimas gali būti šaukiamas nesilaikant nustatyto termino, jei su tuo raštu sutinka visi federacijos nariai.
5.10. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė suvažiavime dalyvaujančių narių, išskyrus įstatų priėmimą, pakeitimą ir papildymą bei sprendimus dėl federacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar veiklos nutraukimo, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančiųjų balsų.
5.11. Suvažiavime rašomas protokolas. Protokolą pasirašo suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu nė vienas dalyvavęs suvažiavime narys nepareikalauja rašyti pasisakymų, gali būti užrašoma tik sprendžiamoji suvažiavimo dalis.
5.12. Suvažiavimai gali būti organizuojami nuotoliniu arba mišriu būdu (mišriu būdu laikoma suvažiavimo forma, kai dalis asmenų suvažiavime dalyvauja fiziškai, o kita dalis dalyvauja nuotoliu prisijungę per elektroninių ryšių priemones, turinčias vaizdo perdavimo galimybes). Nuotoliniu arba mišriu būdu vyksiančio suvažiavimo klausimai rengiami ir suvažiavimas vyksta laikantis visų įstatuose nustatytų reikalavimų ir užtikrinant federacijos narių teises. Nuotoliniu būdu priimant sprendimus, turi būti užtikrintas federacijos nario vardu dalyvaujančio asmens tapatybės ir jo balsavimo reultatų nustatymas.
5.13. Neeilinį suvažiavimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 narių, arba federacijos prezidentas.
5.14. Federacijai vadovauja prezidentas, renkamas 4 metams suvažiavime. Tas pats asmuo negali būti renkamas prezidentu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
5.15. Prezidentas yra vienasmenis federacijos valdymo organas, turintis šią kompetenciją:
5.15.1. atstovauti federaciją visose institucijose, visuomeninėse organizacijose, tarptautiniuose forumuose;
5.15.2. tiesiogiai vadovauti federacijos veiklai, planuoti jos renginius, spręsti suvažiavimo jam pavestus klausimus;
5.15.3. spręsti dėl federacijos finansinės apskaitos organizavimo;
5.15.4. spręsti turtinius, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus, sudaryti atskirų renginių sąmatas ir jų įvykdymo finansines ataskaitas;
5.15.5. atsakyti pačiam arba paskirti atsakingus asmenis už federacijos materialines vertybes bei racionalų jų panaudojimą;
5.15.6. organizuoti suvažiavimus, ruošti ir pateikti jiems svarstyti šiuose įstatuose nustatytus arba kitus jo nuomone kolegialiai apsvarstyti reikalingus klausimus;
5.15.7. teikti suvažiavimui metinę veiklos ataskaitą bei metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
5.15.8. nustatyti visuomenės informavimo apie federacijos veiklą būdus, bei dokumentų ir informacijos teikimo visuomenei ir federacijos nariams tvarką.
5.15.9. spręsti kitus federacijos organizacinius, ūkinius, ekonominius, finansinius, socialinius, juridinius klausimus.
5.16. Atlyginimas už darbą prezidentui nemokamas. Suvažiavimo sprendimu tvirtinamas prezidento fondas, iš kurio dengiamos kanceliarinės ir prestižo išlaidos.

VI. FEDERACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI FEDERACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

6.1. Federacijos lėšos yra:
6.1.1. stojamieji ir narių mokesčiai;
6.1.2. valstybės ir/ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas;
6.1.3. fizinių asmenų, paramos organizacijų bei fondų dovanotos, paaukotos lėšos, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos, paaukotos lėšos, lėšos, gautos kaip parama;
6.1.4. kitos teisėtos pajamos.
6.2. Federacijos lėšos ir pajamos naudojamos federacijos tikslams įgyvendinti.
6.3. Prezidentas, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki eilinio suvažiavimo, privalo parengti ir pateikti suvažiavimui kiekvienų praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Su šia ataskaita visiems galima susipažinti federacijos buveinėje.
6.4. Federacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
6.4.1. informacija apie federacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nurodytus veiklos tikslus;
6.4.2. federacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
6.4.3. federacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
6.4.4. samdomų federacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
6.5. Federacijos finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę vykdo suvažiavime 4 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE FEDERACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO TVARKA. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

7.1. Federacijos narys, pateikęs rašytinį prašymą prezidentui, turi teisę susipažinti su visais federacijos dokumentais ir gauti informaciją apie federacijos veiklą. Prezidentas privalo sudaryti galimybę federacijos nariui susipažinti su prašoma informacija ir/ar dokumentais ne vėliau kaip per 7
(septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.
7.2. Federacijos pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu suvažiavimu, suvažiavimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi teisę susipažinti federacijos nariai, siunčiami jiems elektroniniu paštu, laišku arba įteikiami pasirašytinai.
7.3. Federacijos pranešimai siunčiami laikantis įstatymų ir šių įstatų nustatytų terminų, o jeigu tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo, ar informacijos pateikimo prezidentui.
7.4. Federacijos pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi teisę susipažinti kiti asmenys (nesantys federacijos nariais), siunčiami el.paštu, laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai.
7.5. Prezidentas yra atsakingas už tinkamą ir savalaikį pranešimų ir informacijos paskelbimą ar įteikimą.
7.6. Konfidenciali informacija atskleidžiama prezidento nustatyta tvarka bei pasirašius konfidencialios informacijos saugojimo bei neplatinimo sutartį.
7.7. Federacijos pranešimai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami viešai, turi būti paskelbti VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sprendimą steigti federacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina federacijos prezidentas, vadovaudamasis teisės aktais.
8.2. Federacijos įstatai keičiami suvažiavimo sprendimu.
8.3. Jeigu federacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą federacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
8.4. Federacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
įstatai pasirašyti 2023 m. birželio 10 d.
Vilkaviškyje

Lietuvos ritinio sporto federacijos prezidentas
Rimantas Diržius