Įstatai

Lietuvos ritinio sporto federacijos

į s t a t a i

1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos ritinio sporto federacija (toliau – federacija) yra savarankiška, savanoriška, visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikoje įregistruotus ritinio sporto klubus.

1.2. Federacija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Gali turėti valiutinę sąskaitą vienoje iš pasirinktų užsienio valstybių.

1.3. Federacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų, Kūno kultūros ir sporto įstatymais, bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės norminiais aktais ir šiais įstatais.

1.4. Federacija pripažįsta Olimpinę chartiją ir vykdo jos reikalavimus.

1.5. Federacijos santykius su kitomis organizacijomis bei juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia susitarimų ir sutarčių pagrindu įstatymų nustatyta tvarka.

1.6. Federacija savo veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje.

1.7. Federacijos adresas: Žalgirio 15, 4270 Vilkaviškis.

2. Tikslai, uždaviniai ir funkcijos

2.1. Federacijos tikslas yra apjungti Lietuvos Respublikos veikiančius ir įregistruotus ritinio sporto klubus bei koordinuoti į ją įstojusių federacijos narių veiklą.

2.2. Federacijos uždaviniai:

2.2.1. parengti ilgalaikę ritinio sporto plėtojimo programą ir ją įgyvendinti, tuo prisidedant prie Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo;

2.2.2. formuoti bendrą federacijos taktiką sporto vystymo klausimais;

2.2.3. ieškoti lėšų federacijos veiklai;

2.3. Federacija vykdo tokias funkcijas:

2.3.1. organizuoja Lietuvos Respublikos čempionatus, kitus sporto renginius;

2.3.2. kaupia duomenis apie ritinio sporto istoriją, vystymąsi, teikia informaciją;

2.3.3. atstovauja bei gina savo narių bendrus interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse ir kitose sporto organizacijose;

2.3.4. sudaro sporto renginių kalendorinius planus, nuostatus;

2.3.5. rūpinasi ritinio sporto specialistų apskaita, kvalifikacijos kėlimu. Tarpininkauja dėl sporto darbuotojų, sportininkų bei visuomenininkų moralinio bei materialinio skatinimo;

2.3.6. įstatymų numatyta tvarka steigia fondus, įmones;

2.4. Federacija gali vykdyti ir kitas šios organizacijos narių jai deleguotas funkcijas, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3. Nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Federacijos nariu gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ritinio sporto klubai, pritariantys federacijos tikslams, pareiškęs norą joje dalyvauti ir mokantys nario mokestį.

3.2. Federacijos narius priima taryba dviejų federacijos narių raštišku siūlymu.

3.3. Federacijos nariai turi teisę:

3.3.1. dalyvauti visuose federacijos organizuojamuose renginiuose;

3.3.2. nustatyta tvarka naudotis inventoriumi, specialistų paslaugomis;

3.3.3. siūlyti kandidatus į federacijos renkamus valdymo organus ir būti renkamu į juos;

3.3.4. teikti pasiūlymus ir paklausimus apie federacijos ir jo valdymo organų darbą,siūlyti svarstyti jiems rūpimus klausimus suvažiavimuose, tarybos susirinkimuose;

3.3.5. kreiptis į federacijos valdymo organus dėl pagalbos ir ginčų sprendimo;

3.3.6. išstoti iš federacijos, pranešus apie tai raštu tarybai;

3.4. Federacijos nariai privalo:

3.4.1. laikytis federacijos įstatų bei jos valdymo organų sprendimų;

3.4.2. kiekvienais metais iki birželio 1 d. sumokėti federacijos tarybos nustatytą nario mokestį;

3.4.3. laikytis dopingo kontrolės taisyklių;

3.4.4. tausoti federacijos turtą;

3.5. Federacijos nariui išstojus iš federacijos arba pašalintam iš jo, jo perduotos, paaukotos lėšos, turtas ir nario mokestis negrąžinami.

3.6. Už įstatų nesilaikymą ir nesportišką elgesį, federacijos narys gali būti įspėjamas arba šalinamas iš federacijos.

3.7. Naujai priimamas narys moka stojamąjį mokestį, kurį nustato federacijos taryba. Mokestį privaloma sumokėti vieno mėnesio laikotarpyje.

3.8. Už didelius nuopelnus ritinio sportui, federacijos tarybos sprendimu, asmenims gali būti suteiktas „Ritinio federacijos garbės nario” vardas. Šie nariai nemoka jokių federacijos tarybos nustatytų mokesčių, gali dalyvauti federacijos suvažiavimuose, tarybos posėdžiuose be balsavimo teisės.

4. Valdymo organai ir struktūra

4.1. Federacijos valdymo organai yra suvažiavimas, taryba, prezidentas, viceprezidentas. Einamąjį darbą atlieka sekretoriatas, kuriam vadovauja sekretorius.

4.2. Suvažiavimas yra aukščiausias federacijos valdymo organas. Suvažiavimas rengiamas kas treji metai. Neeilinis suvažiavimas kviečiamas daugiau kaip 1/3 narių, tarybos arba revizijos komisijos reikalavimu. Suvažiavimas laikomas teisėtas jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 narių delegatų. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Įstatų priėmimui, pakeitimui, papildymui, federacijos likvidavimui reikalinga 2/3 delegatų balsų dauguma.

4.3. Suvažiavimas atlieka šias funkcijas:

4.3.1. tvirtina ilgalaikę ritinio sporto vystymo programą;

4.3.2. priima, papildo keičia federacijos įstatus bei kitus federacijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

4.3.3. nustato federacijos tarybos narių skaičių;

4.3.4. išklauso ir tvirtina federacijos revizijos komisijos ir prezidento ataskaitą;

4.3.5. priima sprendimą dėl federacijos veiklos nutraukimo;

4.3.6. slaptu arba atviru balsavimu trejiems metams renka federacijos tarybą, prezidentą, viceprezidentą, revizijos komisiją;

4.3.7. prireikus sprendžia bet kuriuos kitus federacijos veiklos klausimus;

4.4. Federacijos taryba posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus metuose. Neeilinis tarybos posėdis kviečiamas daugiau kaip 1/3 tarybos narių arba prezidento reikalavimu. Tarybos sprendimai laikomi teisėti, jeigu dalyvauja daugiau kaip 2/3 narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Sprendimas dėl „Ritinio federacijos garbės nario” vardo suteikimo, priimamas tik visų tarybos narių pritarimu.

4.5. Taryba atlieka šias funkcijas:

4.5.1. priima ir šalina federacijos narius;

4.5.2. išklauso ir tvirtina metines revizijos komisijos ir prezidento ataskaitas;

4.5.3. tvirtina metinį biudžetą, priemonių kalendorinį planą ir varžybų nuostatus;

4.5.4. kviečia suvažiavimą ir nustato atstovavimo normas;

4.5.5. nustato nario stojamojo ir metinio mokesčio dydį;

4.5.6. įstatymų nustatyta tvarka steigia fondus, įmones;

4.5.7. įgyvendina suvažiavimo nutarimus;

4.5.8. skatina ir skiria nuobaudas;

4.5.9. samdo sekretorių ir sekretoriato darbuotojus, nustato jų pareigas ir atlyginimus.

4.6. Federacijos prezidentas atlieka šias funkcijas:

4.6.1. vadovauja federacijos darbui;

4.6.2. pirmininkauja suvažiavimui, tarybos posėdžiams;

4.6.3. atstovauja federacijai;

4.6.4. atsako už federacijos materialines vertybes bei racionalų jų panaudojimą;

4.6.5. federacijos vardu pasirašo dokumentus yra kreditų valdytojas.

4.7. Kai prezidentas negali atlikti savo funkcijų jį keičia viceprezidentas.

4.8. Revizijos komisija, susidedanti iš pirmininko ir dviejų narių renkama suvažiavime. Revizijos komisija kontroliuoja federacijos finansinę ir ūkinę veiklą. Pateikia ataskaitas suvažiavimui arba tarybai.

5. Turtas, lėšos ir jų panaudojimas

5.1. Federacijos turtą ir lėšas sudaro:

5.1.1. stojamasis ir metinis mokestis;

5.1.2. valstybės bei savivaldybių lėšos skirtos tikslinėms programoms įgyvendinti;

5.1.3. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos lėšos ir turtas;

5.1.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir turtas;

5.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas;

5.1.6. lėšos gautos iš federacijos įsteigtų įmonių veiklos;

5.1.7. skolinto kapitalo lėšos;

5.1.8. kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas;

5.2. Federacija savo turtu ir lėšomis disponuoja savarankiškai, jos naudojamos federacijos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

5.3. Federacijas savo lėšas laiko banke, finansinius dokumentus pasirašo prezidentas ir buhalteris.

5.4. Federacija nustatyta tvarka pateikia finansinės veiklos deklaracijas, kitas ataskaitines žinias atitinkamoms valstybinėms institucijoms, taip pat užtikrina sąlygas patikrinimams atlikti. 5.5. Federacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

5.5. Federacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už federacijos prievoles.

6. Veiklos nutraukimas

6.1. Federacijos veikla gali būti nutraukiama arba sustabdyta suvažiavimo sprendimu priimtu daugiau kaip 2/3 narių delegatų balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.

6.2. Likvidacinė komisija, kurią sudaro ir patvirtina suvažiavimas, sprendžia visus su federacijos veiklos pasibaigimu susijusius klausimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.3. Lėšos ir turtas, likęs atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, paskirstomas proporcingai federacijos nariams.

Lietuvos ritinio sporto federacijos įstatai priimti 1997 m. liepos 5 d. steigiamajame suvažiavime.

Lietuvos ritinio sporto

federacijos prezidentas Rimantas Diržius